ketjobarat@szallas.hu +36 30 344 3009 PL|HU

Részvételi és nyereményjáték szabályzat
(Lengyel-magyar barátság napja kvíz)

A játék szervezője: Szallas.hu Kft (székhelye: 3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. emelet., cégjegyzékszáma: 05-09-022421)
A Szervező weboldala: https://www.szallas.hu továbbiakban szervező
A promócióban résztvevő microsite neve:http://lengyelbarat.hu
A játék szervezőjének irodája: 3529 Miskolc, Lévay u. 2.A nevezés feltételei:

A Szervező e célra fenntartott microsite-ján a regisztráció ingyenes, de e-mail cím megadáshoz kötött. Játszani csak e-mail címmel regisztrált játékosok tudnak.

Egy személy adataival (e-mail cím) egyszer lehet regisztrálni. Játékos alatt kell érteni azt a személyt, aki a Játékszabályzat feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadva magát regisztrálja és részt vesz a játékban.

Többszörös regisztráció esetén a Szervező jogosult a valótlan adatokat megadó felhasználó hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészében korlátozni, illetve megszüntetni, illetve azokat a nyeremények szempontjából automatikusan érvénytelennek tekinteni. Ezen kívül a szervező, azaz a Szallas.hu ha indoklás nélkül bárkit kizárhat a versenyből. A Játékos ezen részvételi feltételek elfogadásával hozzájárul, hogy a Szervező kezelje, tárolja a regisztráció során megadott adatait és azokat saját marketing céljaira felhasználja, azzal, hogy ezen marketingcélú felhasználásért további ellenérték, díj, bevétel vagy költségtérítés nem illet és nem illetheti meg és ilyen igénnyel a jövőben sem élhet.

A nyereményjátékba egy személy csak egyszer regisztrálhat, de akárhányszor megoszthatja a játékot, népszerűsítheti akármilyen formában, az internet felhasználói között, illetve bármennyi településre és szálláshelyre szavazhat. A szavazatinak száma nem befolyásolja a nyerési esélyeit!A Játékban résztvevő személyek:

A Játékban részt vehet minden 14 évnél idősebb természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel és aki a jelen Szabályzatban foglalt valamennyi feltételnek maradéktalanul megfelel, és akivel szemben nem áll fenn a Játékból történő kizárás bármely feltétele (továbbiakban: Játékos​).

Az a személy, aki – a részvételi feltételek elfogadásának időpontjában – a 14. életévét betöltötte, de a 18. életévét még nem töltötte be, vagy egyéb okból korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, a Nyeremény átvételére és igénybevételére, valamint a jelen Játékszabályzat szerinti adatkezeléshez való hozzájárulásra csak a törvényes képviselőjével vagy gondnokával együtt – elvált szülők esetén a szülői felügyeletet gyakorló szülővel együtt – jogosult. A Játékban magyarországi lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező személyek vehetnek részt.A Játékban NEM vehetnek részt ​az alábbi személyek:

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból, a Sorsolásból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos kisorsolása esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:Játék időtartama:

Játék indulás: 2016.02.01. 12:00
Játék vége: 2016.03.24. 15:00A játék menete:

A játékosnak a következő lépéseket kell teljesítenie, hogy részt vehessen a sorsoláson:

  1. Fel kell keresnie a http://lengyelbarat.hu oldalt
  2. Rá kell kattintania a “Kitöltöm a Kvízt" feliratra.
  3. Az erre alkalmas felületen meg kell adnia az e-mail címét.
  4. El kell fogadnia a Nyereményjáték szabályzatot és az Adatvédelmi nyilatkozatot
  5. Válaszolnia kell a tudás alapú kérdésre.

Tudás alapú kérdés:

Mi Lengyelország fővárosa?
a. Varsó
b. Krakkó
c. Wrocław

Az a játékos vesz részt a sorsoláson, aki helyesen válaszol erre a kérdésre.Eredményhirdetés:

A regisztrációhoz email cím megadása kötelező, ezen adat megadásának elmaradása a szavazónak a versenyből való, automatikus és értesítés nélküli kizárást vonja maga után. A nyereményjátékban csak a tudás alapú kérdésekre válaszolók vesznek részt. Eredményhirdetésre a sorsolást követő 2 órán belül kerül sor. A nyerteseket a Szallas.hu Facebook oldalán tesszük közzé és írásban értesítjük.Értékelés:

A pályázatnak 1 fő nyertese van:
A nyertest a regisztrálók és helyes választ adók közül sorsoljuk ki.

A pályázat kiírója a szavazás nyerteseit írásban értesíti.
A nyeremény sorsolásban csak a tudás alapú kérdést helyesen megválaszolók vehetnek részt!Sorsolás

A sorsolás egy véletlenszerűség elve alapján működő számítógépes programmal történik a Lebonyolító három (3) munkavállalójából álló sorsolási bizottság előtt, melyről a sorsolási bizottság tagjainak aláírásával ellátott jegyzőkönyv készül.

A sorsolások helyszíne a Lebonyolító székhelyén történik: 3529 Miskolc, Lévay u. 2. 1. emelet.

A sorsolás alkalmával pótnyertesek sorsolására nem kerül sor. Amennyiben a nyertes a nyereményre nem jogosult, vagy a nyereményét a megadott határidőn belül vagy előre egyeztetett időpontban nem veszi át, a nyeremény a Lebonyolító, illetve a nyeremény felajánlója tulajdonában marad.

A nyereménysorsoláson történő részvételre nem jogosult az a Játékos, aki a jelen Szabályzatban meghatározott bármely adatkezelési hozzájárulást a sorsolás előtt visszavonja.

Elveszti a nyereményre szóló jogosultságát az a nyertes, aki a sorsolás után a neve és lakóhelye (város) nyilvánosságra hozatalára vonatkozó adatkezelési hozzájárulást visszavonja. Ezen visszavonás kizárólag írásban tehető meg.Időpontok:

Indulás: 2017.02.01. 12:00
Játék vége: 2017.03.24. 15:00
Sorsolás hely: Miskolc, Lévay u 2.
Sorsolás időpontja: 2017.03.28 11:00Nyeremény:

“Kalandozások Dél-Lengyelországban” körutazás 2 fő részéreJogok

A játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben a részvételi szabály bármely pontját megsérti vagy a felvétel a pályázat elbírálójának egyéb, bármely szempontjába ütközik (pld. közerkölcsöt vagy jogszabályt sért), úgy a Szallas.hu üzemeltetője jogosult őt a pályázatból indokolás nélkül kizárni.

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a pályázat nyertese az értékelést követően egy hétig (a nyertes pályázó személyének meghatározásától számított napot követő hetedik nap 24.00. órájáig) nem értesíthető, jogosult új nyertest hirdetni. Ebben az esetben a korábbi győztes a díj iránt semmilyen igénnyel nem élhet.

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.Adatkezelés

A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan hozzájárulnak ahhoz, hogy megadott e-mail cím adataik a Szallas.hu mint adatkezelő adatbázisába (NAIH-73427/2014) kerüljenek és azokat a Szallas.hu minden további engedély és ellenszolgáltatás nélkül kezelje a nyeremények kisorsolása, a nyertesek azonosítása, értesítése és a reklamációk kezelése, a többszörös regisztrációk kiszűrése céljából, legfeljebb a sorsolást követő 6 hónapig, és a nyertes Játékosok nevét, lakcímét a nyeremények kézbesítése, az ezzel kapcsolatos ügyintézés és számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében kezelje. A személyes adatok felvétele az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, valamint a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény kötelezővé teheti személyes adatok megőrzését.

Az a Játékos, aki külön hozzájárult ahhoz, hogy a Szallas.hu Kft., a Helpy Kft - 1138 Budapest, Váci út 168/A, a Second-Textil Kft. - 8000 Székesfehérvár, Vásárhelyi u. 7., a WearCo Sp. z o.o., -- Zjeżdzie 11, 30-527 Kraków, Lengyelország reklám tartalmú közvetlen üzletszerzési illetve marketing céllal megkeresse adatai (e-mail cím), azonban adatai jövőbeli felhasználáshoz mégsem kíván hozzájárulni, megkeresés-típusonként (pl. szallas.hu Hírlevél, szallasguru.hu Hírlevél, e-DM) külön-külön az elektronikus levél alján található link útján, vagy a szallas.@szallas.hu email címen vagy a Szallas.hu Kft. 3529 Miskolc, Lévay utca 2. 1. emelet postai címen és a szallas@szallas.hu email címen vagy a felsorolt cégek fenn megadott postai címen vonhatja vissza külön-külön a két adatkezelő vonatkozásában hozzájárulását, amely nem érinti a nyertesek kötelező adatkezelését. (A Játékból történő kizárás nem eredményei az üzletszerzési illetve marketing célú hozzájárulások automatikus visszavonását.) Az adatkezelő által használt adatok vonatkozásában a Játékost megilleti az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info törvény) 14-19. §-aiban meghatározott valamennyi jogosultság, esetleges jogérvényesítési igényét pedig bíróság előtt gyakorolhatja, valamint fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is.

A Szallas.hu a személyes adatokat az Info törvény rendelkezései szerint, bizalmasan kezeli a Játékosoktól kapott felhatalmazások és jogszabályok keretei között. A Szallas.hu adatkezelési gyakorlatára a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Szallas.hu Adatkezelési tájékoztatója megfelelően irányadó.A regisztrált személy által tett nyilatkozatok

A fenti tájékoztatás megismerése után az alábbi nyilatkozatot teszem: Hozzájárulok, hogy a Szervező, mint adatkezelő visszavonásig elektronikus hirdetést, reklámlevelet küldjön a regisztrációnál megadott e-mail címemre. Hozzájárulok, hogy a Szervező adataimat üzletszerzési célból visszavonásig kezelje, ennek keretében üzleti ajánlatot juttasson el postai, illetve elektronikus eszköz útján.Mindenkinek jó játékot kívánunk!

Budapest, 2017. 02. 01.
Szallas.hu csapata